Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh

© Ảnh : QĐNDTrung tướng Lê Huy Vịnh trình bày đề dẫn hội thảo.
Trung tướng Lê Huy Vịnh trình bày đề dẫn hội thảo. - Sputnik Việt Nam
Quán triệt chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đó là chủ đề của hội thảo do Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức chiều ngày 27/11, tại Hà Nội, theo cpv.

Các đồng chí: GS Nguyễn Văn Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; TS Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS,TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân chủ trì hội thảo.

Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

PGS,TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân cho biết tính chân lý và phát triển tất yếu của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc: Ban Tổ chức hội thảo nhân được hơn 50 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Các tham luận làm sáng rõ bản chất khoa học, cách mạng, ta, cũng như đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong thời đại ngày nay. Các nhà khoa học đã phân tích, luận giải, làm rõ hơn nội dung khoa học của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự và việc quán triệt, vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Thực tiễn đã chứng minh, sự lựa chọn chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là yếu tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bước sang giai đoạn cách mạng mới, với những thời cơ, vận hội to lớn nhưng cũng không ít thách thức, trở ngại; kiên định chỉ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng ta luôn quan tâm đến việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và vận dụng chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn; Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về lý luận chính trị với nền tảng là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảnh, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo, giám sát tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Quốc hội Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Sáng nay Quốc hội thảo luận về ngân sách Nhà nước và đầu tư công

Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, vai trò, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không ngừng được nâng cao. Công tác học tập, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được quan tâm thường xuyên, trở thành một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, và của cả hệ thống chính trị.

Thời gian qua lực lượng Công an nhân dân luôn gương mẫu, đi đầu trong học tập, quán triệt, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, chiến đấu; đã chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; từng bước khẳng định bản lĩnh chính trị, kiên trung, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập, quán triệt vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự nói riêng ở nước ta cũng còn những hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thay đổi của tình hình. Một số đảng viên, cán bộ, chiến sĩ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Công tác đấu tranh phản bác các luận điều tuyên truyền, xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Hiện nay, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo, đã có tác động trực tiếp, tiêu cực đến công tác bảo vệ an ninh, quốc phòng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đặc biệt từ sau sự kiện sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông âu sụp đổ, các thế lực thù địch phản động, chống đối trong và ngoài nước ráo riết đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, chống Đảng, Nhà nước ta với trọng tâm là xóa bỏ nền tư tưởng chủ nghĩa xã hội và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, gây ra không ít hệ lụy, hậu quả trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Điều này đặt ra yêu cầu phải tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là trách nhiệm của hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng Công an nhân dân.

Световая инсталляция павлина в Ботаническом саду Парижа - Sputnik Việt Nam
Khủng long và voi phát sáng tại Lễ hội Ánh sáng trong Vườn Bách thảo Paris

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh

Các tham luận cũng khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc đấu tranh lý luận, phản bác luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, quan điểm sai trái nhằm bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

GS Hoàng Chí Bảo cho rằng, hiện nay chúng ta đang tập trung nghiên cứu về giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng vào thực tiễn xây dựng đội ngũ Công an nhân dân, thực hiện cho được những nội dung đã đưa ra trong Cuộc vận động xây dựng lực lượng Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Muốn vậy, cần phải quán triệt, phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn hiện nay.

Theo GS Hoàng Chí Bảo, cách đây 70 năm Bác Hồ đã có sáu điều dạy Công an nhân dân. Sáu điều ấy chỉ vẻn vẹn có 51 chữ mà Bác đã khái quát được tất cả các mối quan hệ cơ bản trong ngành. Nhất là Người đưa lên hàng đầu việc rèn luyện đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm chính cho người công an nhân dân. Bác nói Công an là bạn dân, vừa phục vụ dân, vừa bảo vệ dân, cho nên nếu nhân dân ủng hộ nhiều thì thắng lợi nhiều, nhân dân ủng hộ ít thì thắng lợi ít, nhân dân ủng hộ hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn, quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân mà người cán bộ Công an nhân dân thể hiện vào lúc này là rất quan trọng.

Bên cạnh đó, theo GS Hoàng Chí Bảo, lực lượng Công an nhân dân phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, nhất là ở cơ sở. Muốn làm được điều đó thì lực lượng Công an nhân dân từ tổ chức đảng, từng đoàn thể, cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải phát huy tinh thần học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt người cán bộ Công an nhân dân phải dân chủ, quần chúng, nâng cao trách nhiệm nêu gương để nhân dân tin tưởng và làm theo.

Phó Phát ngôn Nguyễn Phương Trà trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. - Sputnik Việt Nam
Hội thảo Quốc tế lần thứ 3 về Ấn Độ Dương: Xây dựng cấu trúc khu vực

Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái với tham luận " Quán triệt tư tưởng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ vào thực tiễn công tác công an" khẳng định: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, nghệ thuật là một di sản quý báu của dân tộc Việt Nam. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân thường xuyên quán triệt và vận dụng trong mọi lĩnh vực công tác, trong đó có lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Những năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ trong Công an ngoài hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật về đề tài đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng hình tượng người chiến sĩ công an lôi cuốn nhiều nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân sáng tác. Những kết quả trên là nền tảng để tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, văn nghệ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhà văn Nguyễn Hồng Thái khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ là kim chỉ nam Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc; đồng thời không ngừng mở rộng sự giao lưu văn hóa với thế giới. Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công tác trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ Công an nhân dân ra sức học tập, rèn luyện làm tròn trách nhiệm với dân, với Đảng; xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, văn nghệ./.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала